โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี ยินดีต้อนรับ

assessment งานวิจัย

หัวข้อ เอกสาร
วันที่ประกาศ
ดูเอกสาร
ดาวน์โหลด
หัวข้อ เอกสาร
วันที่ประกาศ
ดูเอกสาร
ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
19 มิ.ย. 62
วิธีการดำเนินตามมาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
19 มิ.ย. 62
1.แบบเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
19 มิ.ย. 62
2.แบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหาในเอกสาร
19 มิ.ย. 62
3.แบบรายงานการแก้ไขปรับปรุงโครงการวิจัย
19 มิ.ย. 62
4.แบบฟอร์มขอพิจารณาการต่ออายุเอกสารการรับรองจริยธรรมในมนุษย์
19 มิ.ย. 62
5.ตัวอย่าง หนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
19 มิ.ย. 62
6.ตัวอย่าง แบบชี้แจงอาสาสมัคร
19 มิ.ย. 62
7.แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง
19 มิ.ย. 62
8.PROGRESS REPORT
19 มิ.ย. 62
9.Final Report
19 มิ.ย. 62
10.แบบฟอร์มขอใช้เวชระเบียน
10 62