โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์


สัปดาห์รณรงค์วันต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
จิคอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพแก่จิตอาสา
ประชุมหารือกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
ฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื่องต้น สำหรับจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
งานลอยกระทง สืืบสานประเภณีวัฒนธรรมไทย
หมอ (ผอ.) ชวนวิ่ง
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการด้าน Palliative Care
ฝึกอบรมครูอบรมที่เลี้ยงพยาบาล
ประชุมหารือกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
การพยาบาลาพราะทางแบบประคับประคอง
สร้างสุขที่ปลายทาง
จัดนิทัศการให้ความรู้และฝึกสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
รับมอบ Balancing Bra และหมวกคลุมศีรษะ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ต้อนรับพยาบาลฝึกภาคปฏิบัติ การพยาบาลเฉพราะทางแบบประคับประคอง
กิจกรรม World Hospice and palliative care day 2018
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
MTH Hospice and palliative care day 2018
สัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม
อบรมฝึกภาคปฏิบัติด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง"
ประชุมหารือความร่วมมือด้านศัลยกรรม
รับมอบหมวกไหมพรม จากอาสากาชาด สภากาชาดไทย
ศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
มอบนโยบายในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิชราลงกรธัญบุรี
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี kick off "Bay Bay Plastic Bag"