โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ โดยงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งและติดตามเขตสุขภาพ ร่วมกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจัดโครงการ “รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก”โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2ร่วมกับเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
นายแพทย์เอกภพ หมื่นนุช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก”
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการ “อบรมคุณธรรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี” ครั้งที่ 1 ณ ศาลาธรรมานุภาพ
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีและผู้บริหารโรงพยาบาล ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ.ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-Accredit 3)
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีและที่ปรึกษาโรงพยาบาล เนื่องในวันสงกรานต์ “ขึ้นปีใหม่ไทย”
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ “ขึ้นปีใหม่ไทย”
ต้อนรับคณะพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการดูแลแบบประคับประคองกรมการแพทย์ (4 เดือน) รุ่นที่ 2 ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ต้อนรับคณะอาจารย์และพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
โครงการกิจกรรมดนตรีบำบัด “รื่นเริง สงกรานต์ สราญใจ”
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ”
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมทำกิจกรรม CSR “ ปลูกปะการังคืนสู่ธรรมชาติ ”
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 2 “ สานรัก สานฝัน น้ำใจน้องพี่ MTH ”
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
ต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ร่วมรณรงค์ล้างมือในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือและวิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง
รับมอบเงินบริจาคจากคุณเสถียร ชมภูศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทเสถียรพลาสติกแอนด์ไฟเบอร์ จำกัด
แทนความรู้สึก ความรัก และความห่วงใย
Season of Love Song “ให้เพลงรักเป็นที่พักใจ”
มอบรางวัลกีฬาสีกรมการแพทย์
WORLD CANCER DAY โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
การฟื้นฟูสมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะฉุกเฉิน
อบรมเชิงปฏิบัติการ "IC Rally"
ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพยาบาล
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ออกหน่วยเคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี
ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
จัดนิทรรศการให้ความรู้และฝึกสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย
การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย R2R
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านรังสีรักษา
Lest New Year For Someone
กีฬาสี...สานสัมพันธ์ MTH
ปลูกต้นไม้ ้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทำบุญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง Music Therapy in the garden
กิจกรรมวันคริสต์มาสและมอบของขวัญให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและฝึกสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 2
รับมอบสุนัขและบ้าน "สุขนัก" ในโครงการสุนัขบำบัด
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้
สัปดาห์รณรงค์วันต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
จิคอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพแก่จิตอาสา
ประชุมหารือกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
ฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื่องต้น สำหรับจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
งานลอยกระทง สืืบสานประเภณีวัฒนธรรมไทย
หมอ (ผอ.) ชวนวิ่ง
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการด้าน Palliative Care
ฝึกอบรมครูอบรมที่เลี้ยงพยาบาล
ประชุมหารือกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
การพยาบาลาพราะทางแบบประคับประคอง
สร้างสุขที่ปลายทาง
จัดนิทรรศการให้ความรู้และฝึกสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
รับมอบ Balancing Bra และหมวกคลุมศีรษะ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ต้อนรับพยาบาลฝึกภาคปฏิบัติ การพยาบาลเฉพราะทางแบบประคับประคอง
กิจกรรม World Hospice and palliative care day 2018
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
MTH Hospice and palliative care day 2018
สัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม
อบรมฝึกภาคปฏิบัติด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง"
ประชุมหารือความร่วมมือด้านศัลยกรรม
รับมอบหมวกไหมพรม จากอาสากาชาด สภากาชาดไทย
ศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
มอบนโยบายในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี kick off "Bay Bay Plastic Bag"