กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2561


ลอยกระทงประจำปี


วันที่ 22 พฤษจิกายน 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี