จิตอาสาวันที่ 22 พฤษจิกายน 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี