วันพยาบาลแห่งชาติ


กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิชราลงกรธัญบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี โดยจัดให้มีกิจกรรมนิทรรการ "การเดินทางสู่ความสำเร็จ...ก้าวสู่พยาบาลยุก Digital" และกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ "Masic therapy for Meaical staff:Moveinto yourself"โดยอาจารย์เนตรนก สิงห์เห ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัดจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากร และนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิชราลงกรธัญบุรี มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลมหาวิชราลงกรธัญบุรี จังหวัดประทุมธานี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 /p>


วันที่ 18 ตุลาคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี