การตรวจเต้านมด้วยตนเอง


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ร่วมนิทรรศการให้ความรู้และฝึกสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเครื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส โดยมีนายณัฐพงศ์ ศฺณฺชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ วัดอุดมธานีพระอารามหลวง จังหวัดนครนายก


วันที่ 29 ตุลาคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี