ประชุมหารือกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ต้อนรับนายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนบารมีฯ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี