ฝึกอบรมครูอบรมที่เลี้ยงพยาบาล


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรคลินิคเฉพาะทางด้านมะเร็ง จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหออภิบาลคุณภาพชีวิต (QCU) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี