ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการด้าน Palliative Care


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพยาบาล "ครูพี่เลี้ยง" ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกาญจนบารมีเฉลิกพระเกียรติฯ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี