งานลอยกระทง สืืบสานประเภณีวัฒนธรรมไทย


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายอาทิ เช่น กิจกรรมการประกวดกระทง และประกวดนางนพมาศ ฯลฯ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี