ประชุมหารือกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ต้อนรับนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนบารมีฯ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี