อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพแก่จิตอาสา


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ต้อนรับ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่จิตอาสา ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561


วันที่ 4 ธันวาคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี