ศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีนายทรงเดช ประเสริฐศรี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล กล่าวต้อนรับ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกาญจนบารมีฯ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561


วันที่ 19 ธันวาคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี