ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านรังสีรักษา


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ต้อนรับนายแพทย์พลศิริ เอกภูมิ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าฝึกงานด้านรังสีรักษา ณ กลุ่มงานรังสีรักษา โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562


วันที่ 3 มกราคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี