จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะ ในบริเวณพื้นที่สระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี