การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง หลักสูตร 10 วัน สำหรับพยาบาลเขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี