ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ต้อนรับนายแพทย์อากาศ พัฒนาเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี