ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 15 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562


วันที่ 4 มีนาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี