ฝึกปฏิบัติงานด้านรังสีรักษา


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านรังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีวินิจฉัยณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562


วันที่ 4 มีนาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี