ประชุม Tumor Conference ร่วมกับทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในการประชุม Tumor Conference ร่วมกับทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562


วันที่ 6 มีนาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี