ศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคอง


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคองณ หออภิบาลคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562


วันที่ 13 มีนาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี