ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ”


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ” และการไม่รับของฝากทุกกรณี ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

Dr. Arkom Chaiwerawattana the director of Maha Vajiralongkorn Thanyaburi Hospital leads the board and all staffs of the hospital to join the intention announcement. “Thai people do not tolerate corruption (Zero Tolerance)” and do not accept all gifts. At Maha Vajiralongkorn Thanyaburi Hospital Pathumthani. On March , 29 , 2019


วันที่ 29 มีนาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี