ต้อนรับคณะอาจารย์และพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์และพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้าย ณ หออภิบาลคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562


วันที่ 9 เมษายน 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี