นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยพร้อมเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยพร้อมเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562


วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี