นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี และผู้บริหารโรงพยาบาล ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ. ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-Accredit 3)


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี และผู้บริหารโรงพยาบาล ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ. ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-Accredit 3) ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562


วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี