โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ โดยงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งและติดตามเขตสุขภาพ ร่วมกับ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จัดโครงการ “รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ โดยงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งและติดตามเขตสุขภาพ ร่วมกับ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จัดโครงการ “รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562


วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี