นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวต้อนรับทีมตรวจประเมิน GREEN & CLEAN Hospital และการประเมินส้วมตามเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ประจำปี 2562


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวต้อนรับทีมตรวจประเมิน GREEN & CLEAN Hospital และการประเมินส้วมตามเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562


วันที่ 5 มิถุนายน 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี