โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์โดยนางเขมจิต มุกดาดี เป็นตัวแทนรับมอบกิตติกรรมประกาศจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ โดยนางเขมจิต มุกดาดี เป็นตัวแทนรับมอบกิตติกรรมประกาศจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลเข้าร่วมและแสดงเจตนารมณ์ ประกาศนโยบาย 2P Safety Hospital ขับเคลื่อนเรื่อง Patient and Personnel Safety ในการประชุมวันแห่งความปลอดภัยผู้ป่วยโลก ครั้งที่1 และวันแห่งความปลอดภัย ของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 3 “The 1st World Patient Safety Day and The 3rd Thailand Patient and Personnel Safety Day” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562


วันที่ 17 กันยายน 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี