นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามมาตรฐานและช่อดอกไม้แสดงความยินดี


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามมาตรฐานและช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัลเลิศรัฐจากนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ในการประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 9/2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562


วันที่ 17 กันยายน 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี