นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "การป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ'


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "การป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ' รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 โดยมี ร.ท.ดร.เจนรบ พละเดช หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นวิทยาการ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกาญจนบารมีฯ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2562


วันที่ 29-30 เมษายน 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี