โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “ดนตรีบำบัด : My song my life”


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “ดนตรีบำบัด : My song my life” เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล ได้มีความเพลิดเพลิน ลดความวิตกกังวล และได้ผ่อนคลายจากความเครียด ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562


วันที่ 8 ตุลาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี