นายจินดา มุกดาดี รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์เป็นตัวแทนรับมอบภาพจิตรกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิต ART FOR MIND


นายจินดา มุกดาดี รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบภาพจิตรกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิต ART FOR MIND จาก ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชม โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงพยาบาลปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562


วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี