นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สัปดาห์ World Hospice & Palliative Care Day ครั้งที่ 10


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สัปดาห์ World Hospice & Palliative Care Day ครั้งที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล ประธาน Service Plan ด้าน Palliative Care เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการ โดยมี ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี นายสุรินทร์ คำสิน ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เครือข่ายด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562


วันที่ 7 ตุลาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี