โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี ยินดีต้อนรับ

คณะแพทย์

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ

ศัลยแพทย์

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2536)
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
 • วุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์ มะเร็งวิทยา

นายแพทย์รณน ทรงสวัสดิ์

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2542)
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (2548)
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (2550)

แพทย์หญิงสมใจ ฉันชัยรุ่งเจริญ

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (2553)
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (2556)

แพทย์หญิงภัทราพร มณีนาวาชัย

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (2559)

นายแพทย์เอกภพ หมื่นนุช

รังสีรักษาแพทย์

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2535)
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว (2545)
 • วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ( 2547 )

แพทย์หญิงชลศณีย์ คล้ายทอง

รังสีรักษาแพทย์

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2550)

แพทย์หญิงนิรินธน์ กุลวรรณวิจิตร

รังสีรักษาแพทย์

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550)
 • วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ( 2556 )

แพทย์หญิงกุลฉัตร ภู่โกสีย์

รังสีรักษาแพทย์

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)
 • วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ( 2557 )

แพทย์หญิงอรจิต กำเนิดทอง

แพทย์โสต ศอ นาสิกวิทยา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา (2551)

แพทย์หญิงณัฐฐา อาศนเลขา

อายุรแพทย์

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (2556)

แพทย์หญิงสุจันทรี เทพศิริ

แพทย์รังสีวินิจฉัย

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)
 • วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย (2553)

แพทย์หญิงสลิล ศิริอุดมภาส

แพทย์พยาธิวิทยา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)
 • วุฒิบัตรพยาธิวิทยากายวิภาค (2552)

แพทย์หญิงชิดสุภางค์ แก้วรัตน์

แพทย์ประจำ

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559)

นายแพทย์เมทะนี สงฆ์รินทร์

แพทย์ประจำ

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559)