โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี ยินดีต้อนรับ

คู่มือสำหรับผู้มารับบริการ

ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ดาวน์โหลด
1
2
การให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย Bone scan
3
คู่มือการให้บริการกายภาพบำบัด
4
คู่มือการให้บริการฝ่ายเภสัชกรรม
5
คู่มือการให้บริการรังสีรักษา
6
คู่มือการให้บริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์
7
คู่มือการให้บริการ การรับส่งผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์
8
คู่มือการให้บริการ ประกันเวลาการให้ยาต้านจุลชีพ
9
คู่มือการให้บริการการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย
10
คู่มือการให้บริการ ประกันเวลารอรับใบนัดจากพยาบาลในผู้ป่วยที่มาตรวจติดตาม
11
คู่มือการให้บริการ ประกันเวลารอรับบริการผู้ป่วยเคมีบำบัด
12
คู่มือการให้บริการ ผู้ป่วยที่ครบการฉายรังสีในวันที่แพทย์ตรวจ
13
คู่มือการให้บริการ กระบวนการให้บริการadmitซ้ำ ของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย
14
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram)
15
การเตรียมตัวก่อนตรวจอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
16
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มำรับกำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)