โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี

คู่มือสำหรับผู้มารับบริการ

ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ดาวน์โหลด
1
คู่มือการให้บริการกายภาพบำบัด
2
คู่มือการให้บริการฝ่ายเภสัชกรรม
3
คู่มือการให้บริการรังสีรักษา
4
คู่มือการให้บริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์
5
คู่มือการให้บริการ การรับส่งผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์
6
คู่มือการให้บริการ ประกันเวลาการให้ยาต้านจุลชีพ
7
คู่มือการให้บริการการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย
8
คู่มือการให้บริการ ประกันเวลารอรับใบนัดจากพยาบาลในผู้ป่วยที่มาตรวจติดตาม
9
คู่มือการให้บริการ ประกันเวลารอรับบริการผู้ป่วยเคมีบำบัด
10
คู่มือการให้บริการ ผู้ป่วยที่ครบการฉายรังสีในวันที่แพทย์ตรวจ
11
คู่มือการให้บริการ กระบวนการให้บริการadmitซ้ำ ของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย
12
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram)
13
การเตรียมตัวก่อนตรวจอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
14
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มำรับกำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)