โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี ยินดีต้อนรับ

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
PPT ประกอบการบรรยาย วันที่ 250461 ผลประโยชน์ทับซ้อน อ.ปรีชา
เอกสารทั่วไป
22 เม.ย. 2561
2
กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการภายใรสำนักงานสาธารณสุข 60
เอกสารทั่วไป
30 มี.ค. 2561
3
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2561แผนงานป้องกันและปรามการทุจริต
เอกสารทั่วไป
30 มี.ค. 2561
4
ผลการดำเนินงงาน ป้องกันปราบปราม 61pdf
เอกสารทั่วไป
28 มี.ค. 2561
5
การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 60pdf
เอกสารทั่วไป
28 มี.ค. 2561
6
สรุปผลการดำเนินเรื่องร้องเรียน
เอกสารทั่วไป
28 มี.ค. 2561
7
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เอกสารทั่วไป
27 มี.ค. 2561
8
แบบติดตาม ปอ.3
เอกสารทั่วไป
23 มี.ค. 2561
9
แบบ ปอ.2
เอกสารทั่วไป
23 มี.ค. 2561
10
แบบ ปอ.1
เอกสารทั่วไป
23 มี.ค. 2561
11
แบบ ปย.2
เอกสารทั่วไป
23 มี.ค. 2561
12
แบบ ปย.1
เอกสารทั่วไป
23 มี.ค. 2561
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือ / แบบฟอร์ม
28 มี.ค. 2561
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream ขนาดไม่น้อยกว่า 450 กรัม จำนวน 4,400 กระปุก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2561
2
การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream ขนาดไม่น้อยกว่า 450 กรัม จำนวน 4,400 กระปุก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2561
3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2561
4
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate 50 mg injection จำนวน 5,000 vial
และ Calcium folinate 300 mg injection จำนวน 2,000 vial
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2561
5
การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate 50 mg injection จำนวน 5,000 vial
และ Calcium folinate 300 mg injection จำนวน 2,000 vial
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2561
6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2561
7
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen 20 mg จำนวน 10,800 กล่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2561
8
การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen 20 mg จำนวน 10,800 กล่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2561
9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2561
10
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur + Urgaful 100/224 mg capsule จำนวน 290 กล่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2561
11
การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur + Urgaful 100/224 mg capsule จำนวน 290 กล่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2561
12
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2561
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Levothyroxine 50 mcg tablet จำนวน 700 กล่อง และ Levothyroxine 100 mcg tablet จำนวน 1,600 กล่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2561
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin 40 mg/0.4 ml จำนวน 300 Syring และ Enoxaparin 60 mg/0.6 ml จำนวน 2,900 Syring
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2561
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
คำสั่ง จ.ชลบุรี ที่ 4779/2560 ลว. 4 ก.ย.2560 เรื่องมอบอำนาจให้ รอง ผวจ.ชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
29 มิ.ย. 2561
2
คำสั่ง จ.ชลบุรี ที่ 4924/2560 ลว. 15 ก.ย.2560 เรื่องมอบอำนาจให้ ผอ.รพศ./รพท./รพช.และ สสอ.ปฏิบัติราชการแทน
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
29 มิ.ย. 2561
3
คำสั่ง มอบหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
27 มี.ค. 2561
4
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
5
หนังสือ กค ว257 ลว 28 มิถุนายน 2559 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
6
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
7
1.กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
8
2.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
9
3.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
10
4.กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
11
5.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
12
6.กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
13
7.กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด