โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี ยินดีต้อนรับ

contact_phone ติดต่อโรงพยาบาลมหาวิชราลงกรธัญบุรี

ที่อยู่ : 139 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 02-5461960-6
โทรสาร : 02-5461968

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถตู้ (จาก ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต)

 • รถตู้ หมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม คลอง 11
 • รถตู้ บ้านนา
 • รถตู้ เขื่อนท่าด่าน
 • รถตู้ มหาวิทยาลัย ศรีนครินวิโรฒ องครักษ์ (มศว.)
 • การเดินทางโดยรถประจำทาง

 • รถประจำทาง รังสิต-มศว. (องครักษ์)
 • การเดินทางโดยรถส่วนบุคคล

  เริ่มจาก ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ให้ขับรถมายังเส้นทางสายรังสิต - นครนายก (มุ้งหน้านครนายก)
  จะผ่าน Dream World และห้าง Lotus คลอง 7 เมื่อข้ามสะพานคลอง 10 ขับมาเรื่อยๆจะพบสัญญาณไฟแดง ทางเข้าโรงพยาบาลอยู่ทางซ้ายมือ (ตรงบริเวณสัญญาณไฟแดงพอดี)
  เติดกับทางเข้าองค์การเภสัชกรรม
  อำนวยการ

  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  ประชาสัมพันธ์ 1000 - 1001
  เวรเปล-ยามใน 1018
  การเงิน 1308 - 1203
  ห้องผู้อำนวยการ 2023
  ห้องรองกลุ่มอำนวยการ 2010
  ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป 2011 FAX. 02-5461968
  ฝ่ายทรัพยาการบุคคล 2126
  ฝ่ายแผนงานฯ 1206
  ห้องลูกค้าสัมพันธ์ 1114 - 1119
  ห้องหัวหน้างานแผนฯ 1309
  ห้องพัสดุและบำรุงรักษา 2021 - 2022
  ฝ่ายการเงินและบัญชี 1305 - 2003 - 1118
  ห้องหัวหน้าการเงิน 2004
  งานวิศวกรรมบริหาร 1401
  งานยานยนต์ 1409
  ยามนอก 1102
  สวนสมุนไพร 1103  วิชาการ

  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  เวชระเบียน 1015 - 1019
  ห้องเภสัชกรรม 1011 - 1012 FAX. 02-5461403
  ห้อง SIMULTOR1 1023 FAX. 1023
  ห้อง SIMULTOR1 1013
  ห้อง LINAC 1 1024
  ห้อง LINAC 4 1027
  ห้อง LINAC 2 1025
  ห้อง LINAC 3 1028
  ห้องนักฟิสิกส์ 1026
  ห้องรังสีวินิฉัย(x-ray) 2005 - 2008 FAX. 1215
  ห้อง U/S 2007
  ห้อง E.K.G. 2121
  ห้องตรวจมวลกระดูก 2018
  ห้องพกเจ้าหน้าที่รังสี 2014
  ห้องกายภาพบำบัด 1311
  ห้องทะเบียนมะเร็ง 2024 - 2015
  ห้องคอนโทรลใส่แร่ 2012
  ห้องพักเจ้าหน้าที่ 2017
  ห้องพักแพทย์ 3002
  ห้อง LAB+ธนาคารเลือด 2002 - 6014 FAX. 1202
  ห้องเจาะเลือด 2006
  ห้อง Partho 3008
  ห้องทันตกรรม 1022 - 1303
  ห้องผสมยาเคมี 1306 - 1307
  ห้องพักแพทย์(ทันตกรรม) 1208
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1211
  ห้องรองกลุ่มบริการวิชาการ 6009
  ห้องวิชาการพยาบาล 6013
  มูลนิธิกาญจนบารมี 11204
  ห้องวิชาการ(กลุ่มงานวิชาการ) 2128
  งานพัฒนาสุขภาพ 1301
  ห้องคลังยา 1010
  เวชศาสตร์นิวเครียร์ 1302 - 1315 FAX. 1312
  ห้องหัวหน้าโภชนาวิทยา 1403
  กลุ่มงานโภชนาวิทยา 1404
  อาคารพยาธิ 1413  การแพทย์

  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  ตรวจสอบสิทธิ 1014 FAX. 02-5461967
  OPD ตรวจสุขภาพ 1006 - 1003
  ห้องตรวจหญิง 1009
  OPD เคมี 1008 - 1020 ด่านหน้า 1004 FAX. 1020
  OPD รังสีรักษา 1061 - 1017
  คัดกรอง 1021
  มิตรภาพบำบัด 1205 FAX. 1205
  ศัลยกรรม (OR) 3001 - 3004
  WORD 5 (บ้านเลขที่5) 1214 - 2130
  WORD 5 ฉายแสง(หญิงรวม) 5001 - 3003
  WORD 6 ฉายแสง(ชายรวม) 6016 - 6019 FAX. 02-5461967
  WORD 6 พิเศษ 6001 - 6010
  (อัตโนมัตินอกเวลาราชการ) 6000
  ห้องพักพยาบาล 6015
  ห้องพักเวรตรวจการ 6013
  WORD 7 1310
  ห้องคุณภาพ QR 2020 - 1120
  สำนักงานพยาบาล 6022 - 2001
  WORD QCU 1212 - 1213
  งานซักฟอก 1415
  งานจ่ายกลาง 1406 - 1407